reportaże

Uniwersytet Dziecięcy

Jeśli masz 7–12 lat i jesteś ciekawy świata, Poli­tech­nika Łódzka zapra­sza Cię do zabawy w studio­wa­nie. Zostań Studen­tem Łódz­kiego Uniwer­sy­tetu Dzie­cię­cego i zadaj naukow­com nurtu­jące Cię pyta­nia, na które nie znasz jesz­cze odpo­wie­dzi! My posta­ramy się zaspo­koić Twoją cieka­wość — tak rekla­muje się Łódzki Uniwer­sy­tet Dzie­cięcy. Jest to naprawdę świetna inicja­tywa, która pozwala dzie­cia­kom prze­ko­nać się, że nauka […]

Mińsk — Miasto Słońca

Histo­ria Miasta Słońca zaczyna się na długo przed powsta­niem Krainy Szczę­ścia. Co ciekawe, jej początki przy­pa­dają na okres, w którym Tomasz Morus na drugim końcu Europy pisze swoją „Utopię”, księgę o społe­czeń­stwie Szczę­ścia i Krainie, której nie ma. Właśnie wtedy, tutaj, w Krainie, która jesz­cze nie istniała, rozpo­czy­nało się oczysz­cza­nie terenu pod budowę przy­szłego społe­czeń­stwa Szczę­ścia, czyli Wyspy Utopii. […]

Spacer po Bałutach

Stare Bałuty w Łodzi są niewąt­pli­wie dziel­nicą bardzo foto­ge­niczną. Niemniej podczas jednego krót­kiego spaceru nie sposób sfoto­gra­fo­wać duszy tej dziel­nicy. Niemniej poranna prze­chadzka w towa­rzy­stwie Zuzy była cieka­wym sposo­bem na spędze­nie przed­po­łu­dnia. Do tego osoby, które zgodziły się na to by zostać sfoto­gra­fo­wane okazały się bardzo sympa­tyczne. Poni­żej kilka klasycz­nych ujęć z życia Starych Bałut: Na koniec Zuza […]

Indie — ludzie (3)

Ludność Indii jest z pewno­ścią niesa­mo­wi­cie malow­ni­cza. I doty­czy to zarówno boga­tych przed­sta­wi­cieli wyso­kich kast, hindu­skich duchow­nych, tance­rek, poli­cjan­tów i żołnie­rzy oraz przed­sta­wi­cieli najuboż­szych warstw. Poni­żej przed­sta­wiam kilka nieupo­rząd­ko­wa­nych portre­tów różnych spotka­nych osób. Z uwagi na niebez­pie­czeń­stwa wystę­pu­jące w Indiach, na każdym kroku można spotkać ogromną ilość poli­cjan­tów. Ci, z którymi miałem możli­wość poroz­ma­wiać to niezwy­kle sympa­tyczni ludzie... Chciał­bym zwró­cić uwagę, […]

Indie — ludzie (2)

Dzieci Dzieci w Indiach jest pełno. Biegają po ulicach, parkach, traw­ni­kach. W sumie nie jest to dziwne, wziąw­szy pod uwagę ogólną ilość ludzi w Indiach. Nazwał­bym je dziećmi ulicy, choć nie wiem czy to okre­śle­nie dobrze je opisuje... Co charak­te­ry­styczne, prak­tycz­nie w każdej chwili ich twarze są pełne rado­ści i uśmie­chu — mimo że ich stan­dard życia znacz­nie odbiega od […]

Indie — ludzie (1)

Ludzie w Indiach są niesa­mo­wici. Pierw­sze wraże­nie jakie uderza Euro­pej­czyka zaraz po przy­lo­cie to: jejku, jak tu tłoczno! Wraże­nie przy­tło­cze­nia jest potę­go­wane przez wszę­do­byl­skich żebra­ków i osoby próbu­jące za wszelką cenę coś nam sprze­dać, zaofe­ro­wać, poka­zać (oczy­wi­ście za odpo­wied­nią opłatą). Dopiero poznani ciut bliżej okazują się — przy­naj­mniej niektó­rzy z nich — całkiem sympa­tyczni i ciekawi. Nie sposób poka­zać […]

Indie — miejsca

Indie to kraj ze wszech miar dla nas egzo­tyczny. Począw­szy od archi­tek­tury, wyglądu miast po wygląd, zacho­wa­nie i sposób życia ludzi. Indie to kraj ogrom­nych kontra­stów, gdzie obok luksu­so­wych hoteli koczują na ulicach tłumy bezdom­nych żyją­cych poni­żej granicy ubóstwa. Kraj, gdzie z jednej strony miej­scowi próbują osku­bać tury­stę z ostat­niego grosza, a z drugiej potra­fią okazać bezin­te­re­sowną sympa­tię i zain­te­re­so­wa­nie — […]

Boruta

Zakłady Prze­my­słu Barw­ni­ków „Boruta” w czasach najwięk­szej świet­no­ści zatrud­niały kilka tysięcy osób. Zakład rozpo­czął produk­cję praw­do­po­dob­nie jesie­nią 1894 r. Do reje­stru handlo­wego wpisano spółkę jawną „Śnie­chow­ski i Hordliczka, Fabryka Barw­ni­ków, Zgierz”. 1 stycz­nia 1999 r. zakłady zostały posta­wione w stan likwi­da­cji...