Maja

Najlepsze przyjaciółki

Dosko­nale zdaję sobie sprawę z faktu, że ostat­nio nieco zapu­ści­łem tego bloga. Niniej­szym obie­cuję, że posta­ram się to nadro­bić. Na począ­tek zdję­cia z bardzo cieka­wej sesji, na którą jakiś czas temu ponow­nie umówi­łem się z Mają. Jakież było moje zdzi­wie­nie, kiedy moja ulubiona modelka poja­wiła się na niej razem ze swoją najlep­szą przy­ja­ciółką — Olą. Oczy­wi­ście z przy­jem­no­ścią zaczą­łem […]

Portret Sentymentalny

Jakiś czas temu zaku­pi­łem piękny album ze zdję­ciami Joyce Tenne­son. Jeżeli nie mieli­ście jesz­cze okazji zapo­znać się z pracami tej wspa­nia­łej foto­grafki, to zrób­cie to natych­miast. Poniż­sze zdję­cia zain­spi­ro­wane są właśnie tym albu­mem, choć koniec końców nie są one wierną kopią foto­gra­fii Joyce ani nawet nie są w jej stylu. Niemniej mi osobi­ście bardzo się podo­bają — […]

Podopieczna Czarownicy

Moja najmil­sza wiedźmo, desz­czowa panienko, Tobie jezioro łożem, a chmura sukienką; Gdy po lesie prze­cho­dzisz, każdy kwiat i drzewo Wołać by cię powi­nien: „Chodź, panno ulewo!” Oraczowi by ciebie mieć nad suchą niwą. A gdybym ja był kwiat­kiem, gorczycą, pokrzywą Albo rumian­kiem, wten­czas wieczną tobie miłość Przy­siągł­bym i w małżeń­ską wstą­pił­bym zaży­łość. Ale ja na nieszczę­ście nie kwiat ani ziele; Czło­wiek mięsny, […]