dzieci

Rodzinnie

Dawno nie publi­ko­wa­łem żadnych zdjęć Asi ani dzie­cia­ków. Zatem wraz z Nowym Rokiem posta­no­wi­łem nadro­bić to okropne zanie­dba­nie i poka­zać kilka prostych kartek z rodzin­nego albumu. Na górze oczy­wi­ście wspólny portret dzie­cia­ków, a poni­żej Asia z Alicją... oraz Piotrek, który całkiem nieźle czuje się w krawa­cie (dodam, że zało­żył go po raz pierw­szy w życiu na Święta)...

Rozmazzzzany...

Jakiś czas temu oglą­da­łem zdję­cia Evy Polak i zrobiły one na mnie ogromne wraże­nie. Są to silnie liryczne i poru­sza­jące zdję­cia, mimo że z tech­nicz­nego punktu widze­nia są... rozma­zane. No, ale czy dobre zdję­cie musi być ostre jak żyleta? Poka­zana tu foto­gra­fia przed­sta­wia Piotru­sia, który dosko­nale bawi się w Bajko­lan­dii. Nie dość, że Młody sfoto­gra­fo­wany jest z tyłu, to jesz­cze […]

Uniwersytet Dziecięcy

Jeśli masz 7–12 lat i jesteś ciekawy świata, Poli­tech­nika Łódzka zapra­sza Cię do zabawy w studio­wa­nie. Zostań Studen­tem Łódz­kiego Uniwer­sy­tetu Dzie­cię­cego i zadaj naukow­com nurtu­jące Cię pyta­nia, na które nie znasz jesz­cze odpo­wie­dzi! My posta­ramy się zaspo­koić Twoją cieka­wość — tak rekla­muje się Łódzki Uniwer­sy­tet Dzie­cięcy. Jest to naprawdę świetna inicja­tywa, która pozwala dzie­cia­kom prze­ko­nać się, że nauka […]

Indie — ludzie (2)

Dzieci Dzieci w Indiach jest pełno. Biegają po ulicach, parkach, traw­ni­kach. W sumie nie jest to dziwne, wziąw­szy pod uwagę ogólną ilość ludzi w Indiach. Nazwał­bym je dziećmi ulicy, choć nie wiem czy to okre­śle­nie dobrze je opisuje... Co charak­te­ry­styczne, prak­tycz­nie w każdej chwili ich twarze są pełne rado­ści i uśmie­chu — mimo że ich stan­dard życia znacz­nie odbiega od […]

Piotruś

Pięk­nego dnia 28.08.2008 na świat przy­szedł nasz syn. Spoj­rzał na Asię i na mnie spode łba i stwier­dził, że fajni jeste­śmy i w zasa­dzie to może z nami zostać. Wszyst­kiego najlep­szego z okazji urodzin synku 🙂