beauty

Dwa lata pod lodem…

Dwa lata mineły odkąd prze­sta­łem tu publi­ko­wać zdję­cia. Dwa długie lata! Jednakże pewnych pasji nie można po prostu ot tak zosta­wić — one gdzieś siedzą, zamro­żene, ale żywe. Dlatego mam nadzieję, że mogę w tej chwili powie­dzieć: wróci­łem. Zima minęła. Lody stop­niały… (wkrótce na blogu poja­wią się kolejne foto­gra­fie)

Najlepsze przyjaciółki

Dosko­nale zdaję sobie sprawę z faktu, że ostat­nio nieco zapu­ści­łem tego bloga. Niniej­szym obie­cuję, że posta­ram się to nadro­bić. Na począ­tek zdję­cia z bardzo cieka­wej sesji, na którą jakiś czas temu ponow­nie umówi­łem się z Mają. Jakież było moje zdzi­wie­nie, kiedy moja ulubiona modelka poja­wiła się na niej razem ze swoją najlep­szą przy­ja­ciółką — Olą. Oczy­wi­ście z przy­jem­no­ścią zaczą­łem […]