Azory

f/8 i bądź tam gdzie trzeba… kiedy trzeba

Stare powie­dze­nie foto­gra­fów brzmi „f/8 and be there”. Prawda jest jednak taka, że trzeba być we właści­wym miej­scu... ale o właści­wej porze. Szcze­gól­nie doty­czy to repor­tażu oraz zdjęć krajo­bra­zo­wych. Poni­żej moja mała ilustra­cja tej mądro­ści... Miej­sce to samo, przy­słona w obu przy­pad­kach f/8, pora dnia iden­tyczna. Odstęp czasowy między tymi zdję­ciami dwa dni.

Mosteiros

São Miguel, zwana inaczej Zieloną Wyspą to najwięk­sza wyspa archi­pe­lagu Azorów. Wulka­niczne pocho­dze­nie tych wysp powo­duje, że są one poro­śnięte niezwy­kle okazałą ziele­nią oraz, że na wybrzeżu można znaleźć niezwy­kłe formy skalne. Jedną z nich są natu­ralne baseny, możliwe do znale­zie­nia w niewiel­kim miasteczku Moste­iros, do których przy więk­szej fali wlewa się morska woda.