Asia

Rodzinnie

Dawno nie publi­ko­wa­łem żadnych zdjęć Asi ani dzie­cia­ków. Zatem wraz z Nowym Rokiem posta­no­wi­łem nadro­bić to okropne zanie­dba­nie i poka­zać kilka prostych kartek z rodzin­nego albumu. Na górze oczy­wi­ście wspólny portret dzie­cia­ków, a poni­żej Asia z Alicją... oraz Piotrek, który całkiem nieźle czuje się w krawa­cie (dodam, że zało­żył go po raz pierw­szy w życiu na Święta)...

Naturalne portrety

Właśnie prze­czy­ta­łem porad­nik 4 Tips for Natu­ral Looking Portra­its. Nata­lie Norton opisuje tam co można zrobić by model/modelka zrelak­so­wał się i wyglą­dał bardziej natu­ral­nie na foto­gra­fii. Ciekawy porad­nik, który w skró­cie można stre­ścić jednym zdaniem — zajmij czymś osobę, którą foto­gra­fu­jesz. Wiecie co, to działa :). Kilka dni temu próbo­wa­łem mojej Asi zrobić zdję­cie na trawie. W pewnym momen­cie […]

Kolor sukienki

Wczo­raj wraz z Moją Najuko­chań­szą Asią oglą­da­łem film „Ptaki Cier­ni­stych Krze­wów”. Moją uwagę zwró­ciła jedna scena — kiedy kilka zebra­nych w salo­nie osób ogląda stare pamiąt­kowe — czarno-białe — foto­gra­fie i próbuje sobie przy­po­mnieć jaki kolor miała suknia przed­sta­wio­nej na jednym zdję­ciu boha­terki. Pozwala im to w znacz­nie pełniej­szy sposób wrócić pamię­cią 20 lat wstecz, zasta­nia­wia­jąc się czy suknia […]