Krajobrazy

Dziedzictwo Majów

Dzisiaj w końcu posta­no­wi­łem podzie­lić się kilkoma wraże­niami z mojego krót­kiego pobytu w Meksyku. Kraj ten jest niewąt­pli­wie bardzo egzo­tyczny i jesz­cze w samo­lo­cie miałem nadzieję, że uda mi się wyko­nać kilka zdjęć podob­nych w stylu do tych, które przy­wio­złem z Indii. Niestety nic z tego! Od praw­dzi­wego świata odizo­lo­wany byłem przez mury hotelu all-inclu­sive, który na doda­tek umiej­sco­wiony był pośrodku prawie że […]

Mgła

Aparat noś i przy pogo­dzie! Dzisiaj rano osobi­ście prze­ko­na­łem się o istot­nej praw­dzie — aparat foto­gra­ficzny należy nosić ze sobą zawsze, a najlep­sze miej­sce na trzy­ma­nie statywu to w bagaż­niku samo­chodu, którym prawie codzien­nie jeżdżę do pracy. Szczę­śli­wie dzisiaj zasto­so­wa­łem się do tej zasady i kiedy ulice spowiła gęsta mgła,  zboczy­łem nieco z drogi i udałem się na pobli­skie pola. Tam zrobi­łem kilka […]

f/8 i bądź tam gdzie trzeba… kiedy trzeba

Stare powie­dze­nie foto­gra­fów brzmi „f/8 and be there”. Prawda jest jednak taka, że trzeba być we właści­wym miej­scu... ale o właści­wej porze. Szcze­gól­nie doty­czy to repor­tażu oraz zdjęć krajo­bra­zo­wych. Poni­żej moja mała ilustra­cja tej mądro­ści... Miej­sce to samo, przy­słona w obu przy­pad­kach f/8, pora dnia iden­tyczna. Odstęp czasowy między tymi zdję­ciami dwa dni.

Mosteiros

São Miguel, zwana inaczej Zieloną Wyspą to najwięk­sza wyspa archi­pe­lagu Azorów. Wulka­niczne pocho­dze­nie tych wysp powo­duje, że są one poro­śnięte niezwy­kle okazałą ziele­nią oraz, że na wybrzeżu można znaleźć niezwy­kłe formy skalne. Jedną z nich są natu­ralne baseny, możliwe do znale­zie­nia w niewiel­kim miasteczku Moste­iros, do których przy więk­szej fali wlewa się morska woda.