Fotografia podróżnicza

Dziedzictwo Majów

Dzisiaj w końcu posta­no­wi­łem podzie­lić się kilkoma wraże­niami z mojego krót­kiego pobytu w Meksyku. Kraj ten jest niewąt­pli­wie bardzo egzo­tyczny i jesz­cze w samo­lo­cie miałem nadzieję, że uda mi się wyko­nać kilka zdjęć podob­nych w stylu do tych, które przy­wio­złem z Indii. Niestety nic z tego! Od praw­dzi­wego świata odizo­lo­wany byłem przez mury hotelu all-inclu­sive, który na doda­tek umiej­sco­wiony był pośrodku prawie że […]

Mińsk — Miasto Słońca

Histo­ria Miasta Słońca zaczyna się na długo przed powsta­niem Krainy Szczę­ścia. Co ciekawe, jej początki przy­pa­dają na okres, w którym Tomasz Morus na drugim końcu Europy pisze swoją „Utopię”, księgę o społe­czeń­stwie Szczę­ścia i Krainie, której nie ma. Właśnie wtedy, tutaj, w Krainie, która jesz­cze nie istniała, rozpo­czy­nało się oczysz­cza­nie terenu pod budowę przy­szłego społe­czeń­stwa Szczę­ścia, czyli Wyspy Utopii. […]

Indie — ludzie (3)

Ludność Indii jest z pewno­ścią niesa­mo­wi­cie malow­ni­cza. I doty­czy to zarówno boga­tych przed­sta­wi­cieli wyso­kich kast, hindu­skich duchow­nych, tance­rek, poli­cjan­tów i żołnie­rzy oraz przed­sta­wi­cieli najuboż­szych warstw. Poni­żej przed­sta­wiam kilka nieupo­rząd­ko­wa­nych portre­tów różnych spotka­nych osób. Z uwagi na niebez­pie­czeń­stwa wystę­pu­jące w Indiach, na każdym kroku można spotkać ogromną ilość poli­cjan­tów. Ci, z którymi miałem możli­wość poroz­ma­wiać to niezwy­kle sympa­tyczni ludzie... Chciał­bym zwró­cić uwagę, […]

Indie — ludzie (2)

Dzieci Dzieci w Indiach jest pełno. Biegają po ulicach, parkach, traw­ni­kach. W sumie nie jest to dziwne, wziąw­szy pod uwagę ogólną ilość ludzi w Indiach. Nazwał­bym je dziećmi ulicy, choć nie wiem czy to okre­śle­nie dobrze je opisuje... Co charak­te­ry­styczne, prak­tycz­nie w każdej chwili ich twarze są pełne rado­ści i uśmie­chu — mimo że ich stan­dard życia znacz­nie odbiega od […]

Indie — ludzie (1)

Ludzie w Indiach są niesa­mo­wici. Pierw­sze wraże­nie jakie uderza Euro­pej­czyka zaraz po przy­lo­cie to: jejku, jak tu tłoczno! Wraże­nie przy­tło­cze­nia jest potę­go­wane przez wszę­do­byl­skich żebra­ków i osoby próbu­jące za wszelką cenę coś nam sprze­dać, zaofe­ro­wać, poka­zać (oczy­wi­ście za odpo­wied­nią opłatą). Dopiero poznani ciut bliżej okazują się — przy­naj­mniej niektó­rzy z nich — całkiem sympa­tyczni i ciekawi. Nie sposób poka­zać […]

Indie — miejsca

Indie to kraj ze wszech miar dla nas egzo­tyczny. Począw­szy od archi­tek­tury, wyglądu miast po wygląd, zacho­wa­nie i sposób życia ludzi. Indie to kraj ogrom­nych kontra­stów, gdzie obok luksu­so­wych hoteli koczują na ulicach tłumy bezdom­nych żyją­cych poni­żej granicy ubóstwa. Kraj, gdzie z jednej strony miej­scowi próbują osku­bać tury­stę z ostat­niego grosza, a z drugiej potra­fią okazać bezin­te­re­sowną sympa­tię i zain­te­re­so­wa­nie — […]